Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Đề án bảo vệ môi trường giá rẻ

Đề án bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ mà các công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa làm báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Vậy vì sao đã đi vào hoạt động thì cần phải làm đề án bảo vệ môi trường ?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có đầy đủ các hồ sơ môi trường trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.
Vì vậy các doanh nghiệp cần bổ sung đầy đủ các hồ sơ môi trường cần thiết để tránh bị phạt và ngưng hoạt động không mong muốn.
Do các cơ quan chứng năng thường xuyên kiểm tra hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp nên cần phải nhanh chóng hoàn thành đề án bảo vệ môi trường nếu doanh nghiệp chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trương trước đó.

Đề án bảo vệ môi trường là gì ?

Đề án bảo vệ môi trường thực chất là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập một trong 2 loại đề án là đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản


- Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 nghị định 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

Các hồ sơ cần thiết để lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản


Điều 11 chương III Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có quy định rõ về các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
- Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

  •  Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
  • Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét